Meniu Principal

Proiecte in derulare

AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași

Vizualizari: 493

 

 

Titlu proiect : “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Parteneriat proiect :

Consiliul Județean Călărași – Promotor Proiect

 

ACEDO – Partener 1

 

 

 

 

 

 

AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”,

 

cod proiect PN1063

 

În perioada de 01.04.2022 – 30.11.2023 Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO).

Valoarea totală eligibilă a grantului proiectului finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este de 2.298.538,05 de lei din care 1.479.998,05 lei valoarea gestionată de Consiliul Județean Călărași în calitate de Promotor de Proiect, iar 818.540,00 lei valoarea gestionată de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Finanțarea este în proporție de 100% nerambursabilă, astfel că nici unul dintre parteneri nu va contribui cu cofinanțare pentru implementarea proiectului.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea incluziunii şi abilitarea a cca 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă în 3 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea.

 

Proiectul se concentrează pe 3 arii majore:

 • educaţia copiilor din ciclurile primar şi preşcolar, combinată cu un efort de dezvoltare personală şi profesională a mamelor / tutorilor legali ai copiilor şi pe împuternicirea acestora de a sprijini parcursul educaţional cât mai complet al copilului;

 • ocuparea tinerilor şi a femeilor, în special auto-ocupare şi împuternicire pentru accesul pe piaţa muncii ca angajat sau antreprenor;

 • sănătatea comunităţilor, prin servicii de sănătate şi educaţie pentru sănătate diferenţiate pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoile identificate.

 

În paralel, se urmărește stimularea dialogului între membrii comunităţii (etnici romi şi neromi).

 

Grupul țintă principal vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 630 persoane de etnie romă, din comunităţile Mănăstirea, Chirnogi şi Şoldanu, Județul Călărași, respectiv:

 • 360 de persoane (in medie 240 copii şi 120 de mame/bunici/tutori legali) implicate în activitățile de educație

 • 90 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de ocupare (30 persoane/comunitate)

 • 450 din care 180 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de sănătate, iar cca 270 care primesc serviciile de analize și tratamente la pachet cu alte servicii (educație sau ocupare)

 • 60 de persoane de etnie romă tineri, adulți și copii, în special femei și tinere rome

 • 30 experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale

 

Grupurile țintă secundare sunt formate din:

 • 24 de specialiști/voluntari

 • 60 de membrii ai comunității aparținînd populației majoritare

 

Activitatile principale ale proiectului sunt:

A.1. Managementul general al proiectului

A.2. Identificarea, selecţia şi animarea grupurilor ţintă

A.3. Programe şi activităţi educative pentru copii şi părinţi în vederea prevenirii abandonului şcolar şi absenteismului

A.4. Servicii de ocupare pentru tineri şi adulţi

A.5. Programe şi activităţi pentru o viaţă sănătoasă şi prevenirea bolilor cronice

A.6. Campanie de conştientizare împotriva discriminării de orice formă a persoanelor de etnie romă

A.7. Activităţi şi programe de împuternicire şi abilitare a tinerilor, femeilor şi experţilor şi liderilor romi şi a personalului din instituţii relevante

 

INDICATORI DE ATINGERE A ACTIVITĂȚILOR

 • IP04: Număr de romi care au beneficiat de servicii educaţionale – 360 persoane

 • IP05: Număr de romi care au beneficiat de servicii de ocupare – 90 persoane

 • IP06: Număr de romi care au beneficiat de servicii pentru sănătate – 450 persoane

 • IP08: Număr de romi care au beneficiat de servicii integrate – 270 persoane

 • IP13: Număr de profesionişti instruiţi în lucrul cu persoane de etnie romă – 24 persoane

 • IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – 90 persoane

 • IP14: Număr de experţi şi lideri romi instruiţi pentru apărarea drepturilor romilor – 30 persoane

 • IP10: Număr de campanii de conştientizare/ sensibilizare care ţintesc/ vizează populaţia majoritară – 1 persoană

 • IP12: Număr de persoane atins de campaniile de conştientizare/ sensibilizare – 500 persoane

 • IP09: Număr de judeţe în care se acordă romilor servicii de incluziune socială – 1 județ

 • IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către populaţia majoritară (în zonele de intervenţie aferente proiectului) + 10%

 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin următoarea persoană de contact:

Coordonator proiect,

Dorina Drăghici

Nr. telefon: 0728 987 190

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Comunitate de presa

Comunicat Educatie Mai 2023

Comunicat Educatie Iunie 2023

Comunicat Educatie Iulie 2023
Foto sedinta online ACEDO” - 30.06.2022

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

Foto proiect FRDS PN1063 conferinta lansare

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Foto Chirnogi

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

AL- IN - Localized Actions and INclusion in Roma Communities

in Călărași County

 

Project title: AL- IN - Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County” - project code PN1063, project financed from EEA Grants 2014-2021, through the Romanian Social Development Fund (F.R.D.S.), within the Program "Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma", The call for projects "Increasing inclusion and empowering the Roma".

Project partnership:

Calarasi County Council – Project Promoter

 

Association Center for Education and Human Rights (ACEDO) – Partner 1

 

 

AL- IN - Localized Actions and INclusion in Roma Communities

in Călărași County

project code PN1063

 

During the period 01.04.2022 – 31.12.2023, the Călăraşi County Council implements the project : AL- IN - Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County” - project code PN1063, project financed from EEA Grants 2014-2021, through the Romanian Social Development Fund (F.R.D.S.), within the Program "Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma", The call for projects "Increasing inclusion and empowering the Roma".

Călăraşi County Council implements the project in partnership with Association Center for Education and Human Rights (ACEDO).

The total eligible value of the project grant financed from the Romanian Social Development Fund through "Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma" is 2,298,538.05 lei, of which 1,479,998.05 lei is the amount managed by the Călărași County Council as Project Promoter, and 818,540.00 lei the amount managed by the Center for Education and Human Rights Association (ACEDO). The financing is 100% non-refundable, so none of the partners will contribute co-financing for the implementation of the project.

GENERAL OBJECTIVE OF THE PROJECT is to increase inclusion and the empowerment of about 630 people of Roma ethnicity, over a period of 20 months, through education, health and employment services appropriate to their needs, through proactive social assistance by empowerment and empowering young people and women and by making the community aware of the non-discrimination of the Roma population in 3 communities from Călăraşi County -Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea.

The project focuses on 3 major areas:

- the education of children in the primary and preschool cycles, combined with an effort for personal and professional development of the children's mothers / legal guardians and empowering them to support the child's educational journey as completely as possible;

- employment of young people and women, especially self-employment and empowerment for access to the labor market as an employee or entrepreneur;

- the health of communities, through health services and differentiated health education for children and adults, depending on the identified needs.

In parallel, the aim is to stimulate dialogue between community members (ethnic Roma and non-Roma).

The main target group directly targeted by the implementation and results of the project consists of 630 Roma people, from the communities of Mănăstirea, Chirnogi and Soldanu, Călărași County, respectively:

- 360 people (on average 240 children and 120 mothers/grandparents/legal guardians) involved in education activities

- 90 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de ocupare (30 persoane/comunitate)

- 450 of which 180 young people and adults involved in health activities, and approx. 270 who receive analysis and treatment services bundled with other services (education or employment)

- 60 young Roma people, adults and children, especially women and young Roma

- 30 Roma experts and leaders who work on their own or within non-governmental organizations.

Secondary target groups consist of:

- 24 specialists/volunteers

- 60 community members belonging to the majority population

The main activities of the project are:

A.1. General project management

A.2. Identification, selection and animation of target groups

A.3. Educational programs and activities for children and parents in order to prevent school dropout and absenteeism

A.4. Employment services for young people and adults

A.5. Programs and activities for a healthy life and prevention of chronic diseases

A.6. Awareness campaign against any form of discrimination against Roma people

A.7. Activities and programs to empower and empower young people, women and Roma experts and leaders and staff from relevant institutions

ACTIVITY ACHIEVEMENT INDICATORS

IP04: Number of Roma who benefited from educational services – 360 people

IP05: Number of Roma who benefited from employment services – 90 people

IP06: Number of Roma who benefited from health services – 450 people
IP08: Number of Roma who benefited from integrated services – 270 people
IP13: Number of professionals trained in working with people of Roma ethnicity IP03: Number of Roma who benefited from empowerment measures – 90 people
IP14: Number of Roma experts and leaders trained to defend Roma rights – 30 people

IP10: Number of awareness/sensitization campaigns targeting the majority population – 1
IP12: Number of people reached by the awareness/sensitization campaigns – 500 people person
IP09: Number of counties where social inclusion services are provided to Roma - 1 county

IP01: The level of acceptance of Roma by the majority population (in the intervention areas related to the project) + 10%

For additional information, we are at your disposal through the following contact person:

Project coordinator,

Dorina Drăghici

No. mobile: 0728 987 190

Email address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Photo of the ACEDO online session" - 30.06.2022

For official information about EEA or Norwegian Grants, go to www.eeagrants.ro.

 

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

Photo project FRDS PN1063 launch conference

 

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

 

Foto Chirnogi

previous arrow
next arrow
Slider

Date de contact

Consiliul Judetean Calarasi

Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

Tel : +4.0242.311.301

Fax: +4.0242.331.609

 

Web: www.calarasi.ro

E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

+4.0242.331.609

Program de audiente

MARTI : 10 - 12  Presedinte Ec. Vasile ILIUȚĂ
MIERCURI : 10 - 12  Vicepresedinte Jr.Beștea Mihăiță Constantin
JOI : 10 - 12  Vicepresedinte Ing.Samoilă Ion
LUNI : 9 - 11  Secretar General al Judetului Calarasi Paraschiv Aurel

Harta site | Politica de confidențialitate

Copyright © 2018 . Toate drepturile rezervate Consiliul Judetean Calarasi

 

Acest site foloseste cookie, prin continuarea navigarii prin site, va dati acordul cu privire la modul de utilizare al lor.