AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor.

Titlu proiect : AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Parteneriat proiect :

Consiliul Județean Călărași – Promotor Proiect

ACEDO – Partener 1

În perioada de 01.04.2022 – 30.11.2023 Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO).

Valoarea totală eligibilă a grantului proiectului finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este de 2.298.538,05 de lei din care 1.479.998,05 lei valoarea gestionată de Consiliul Județean Călărași în calitate de Promotor de Proiect, iar 818.540,00 lei valoarea gestionată de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Finanțarea este în proporție de 100% nerambursabilă, astfel că nici unul dintre parteneri nu va contribui cu cofinanțare pentru implementarea proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea incluziunii şi abilitarea a cca 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă în 3 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea.

Proiectul se concentrează pe 3 arii majore:

 • educaţia copiilor din ciclurile primar şi preşcolar, combinată cu un efort de dezvoltare personală şi profesională a mamelor / tutorilor legali ai copiilor şi pe împuternicirea acestora de a sprijini parcursul educaţional cât mai complet al copilului;

 • ocuparea tinerilor şi a femeilor, în special auto-ocupare şi împuternicire pentru accesul pe piaţa muncii ca angajat sau antreprenor;

 • sănătatea comunităţilor, prin servicii de sănătate şi educaţie pentru sănătate diferenţiate pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoile identificate.

În paralel, se urmărește stimularea dialogului între membrii comunităţii (etnici romi şi neromi).

Grupul țintă principal vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 630 persoane de etnie romă, din comunităţile Mănăstirea, Chirnogi şi Şoldanu, Județul Călărași, respectiv:

 • 360 de persoane (in medie 240 copii şi 120 de mame/bunici/tutori legali) implicate în activitățile de educație

 • 90 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de ocupare (30 persoane/comunitate)

 • 450 din care 180 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de sănătate, iar cca 270 care primesc serviciile de analize și tratamente la pachet cu alte servicii (educație sau ocupare)

 • 60 de persoane de etnie romă tineri, adulți și copii, în special femei și tinere rome

 • 30 experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale

Grupurile țintă secundare sunt formate din:

 • 24 de specialiști/voluntari

 • 60 de membrii ai comunității aparținînd populației majoritare

Activitatile principale ale proiectului sunt:

A.1. Managementul general al proiectului

A.2. Identificarea, selecţia şi animarea grupurilor ţintă

A.3. Programe şi activităţi educative pentru copii şi părinţi în vederea prevenirii abandonului şcolar şi absenteismului

A.4. Servicii de ocupare pentru tineri şi adulţi

A.5. Programe şi activităţi pentru o viaţă sănătoasă şi prevenirea bolilor cronice

A.6. Campanie de conştientizare împotriva discriminării de orice formă a persoanelor de etnie romă

A.7. Activităţi şi programe de împuternicire şi abilitare a tinerilor, femeilor şi experţilor şi liderilor romi şi a personalului din instituţii relevante

INDICATORI DE ATINGERE A ACTIVITĂȚILOR

 • IP04: Număr de romi care au beneficiat de servicii educaţionale – 360 persoane

 • IP05: Număr de romi care au beneficiat de servicii de ocupare – 90 persoane

 • IP06: Număr de romi care au beneficiat de servicii pentru sănătate – 450 persoane

 • IP08: Număr de romi care au beneficiat de servicii integrate – 270 persoane

 • IP13: Număr de profesionişti instruiţi în lucrul cu persoane de etnie romă – 24 persoane

 • IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – 90 persoane

 • IP14: Număr de experţi şi lideri romi instruiţi pentru apărarea drepturilor romilor – 30 persoane

 • IP10: Număr de campanii de conştientizare/ sensibilizare care ţintesc/ vizează populaţia majoritară – 1 persoană

 • IP12: Număr de persoane atins de campaniile de conştientizare/ sensibilizare – 500 persoane

 • IP09: Număr de judeţe în care se acordă romilor servicii de incluziune socială – 1 județ

 • IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către populaţia majoritară (în zonele de intervenţie aferente proiectului) + 10%

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin următoarea persoană de contact:

Coordonator proiect,

Dorina Drăghici

Nr. telefon: 0728 987 190

Adresa e-mail: dorina.draghici@calarasi.ro


AL- IN – Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County

Project title: “AL- IN – Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County” – project code PN1063, project financed from EEA Grants 2014-2021, through the Romanian Social Development Fund (F.R.D.S.), within the Program “Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma”, The call for projects “Increasing inclusion and empowering the Roma”.  

Project partnership:

Calarasi County Council – Project Promoter

Association Center for Education and Human Rights (ACEDO) – Partner 1

AL- IN – Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County – project code PN1063

During the period 01.04.2022 – 30.11.2023, the Călăraşi County Council implements the project : “AL- IN – Localized Actions and INclusion in Roma Communities in Călărași County” – project code PN1063, project financed from EEA Grants 2014-2021, through the Romanian Social Development Fund (F.R.D.S.), within the Program “Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma”, The call for projects “Increasing inclusion and empowering the Roma”.  

Călăraşi County Council implements the project in partnership with Association Center for Education and Human Rights (ACEDO).

The total eligible value of the project grant financed from the Romanian Social Development Fund through “Local development, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma” is 2,298,538.05 lei, of which 1,479,998.05 lei is the amount managed by the Călărași County Council as Project Promoter, and 818,540.00 lei the amount managed by the Center for Education and Human Rights Association (ACEDO). The financing is 100% non-refundable, so none of the partners will contribute co-financing for the implementation of the project.

GENERAL OBJECTIVE OF THE PROJECT is to increase inclusion and the empowerment of about 630 people of Roma ethnicity, over a period of 20 months, through education, health and employment services appropriate to their needs, through proactive social assistance by empowerment and empowering young people and women and by making the community aware of the non-discrimination of the Roma population in 3 communities from Călăraşi County -Chirnogi, Șoldanu, Mânăstirea.

The project focuses on 3 major areas:

– the education of children in the primary and preschool cycles, combined with an effort for personal and professional development of the children’s mothers / legal guardians and empowering them to support the child’s educational journey as completely as possible;

– employment of young people and women, especially self-employment and empowerment for access to the labor market as an employee or entrepreneur;

– the health of communities, through health services and differentiated health education for children and adults, depending on the identified needs.

In parallel, the aim is to stimulate dialogue between community members (ethnic Roma and non-Roma).

The main target group directly targeted by the implementation and results of the project consists of 630 Roma people, from the communities of Mănăstirea, Chirnogi and Soldanu, Călărași County, respectively:

– 360 people (on average 240 children and 120 mothers/grandparents/legal guardians) involved in education activities

– 90 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de ocupare (30 persoane/comunitate)

– 450 of which 180 young people and adults involved in health activities, and approx. 270 who receive analysis and treatment services bundled with other services (education or employment)

– 60 young Roma people, adults and children, especially women and young Roma

– 30 Roma experts and leaders who work on their own or within non-governmental organizations.

Secondary target groups consist of:

– 24 specialists/volunteers

– 60 community members belonging to the majority population

 The main activities of the project are:

A.1. General project management

A.2. Identification, selection and animation of target groups

A.3. Educational programs and activities for children and parents in order to prevent school dropout and absenteeism

A.4. Employment services for young people and adults

A.5. Programs and activities for a healthy life and prevention of chronic diseases

A.6. Awareness campaign against any form of discrimination against Roma people

A.7. Activities and programs to empower and empower young people, women and Roma experts and leaders and staff from relevant institutions

ACTIVITY ACHIEVEMENT INDICATORS

IP04: Number of Roma who benefited from educational services – 360 people

IP05: Number of Roma who benefited from employment services – 90 people

IP06: Number of Roma who benefited from health services – 450 people
IP08: Number of Roma who benefited from integrated services – 270 people
IP13: Number of professionals trained in working with people of Roma ethnicity IP03: Number of Roma who benefited from empowerment measures – 90 people
IP14: Number of Roma experts and leaders trained to defend Roma rights – 30 people

IP10: Number of awareness/sensitization campaigns targeting the majority population – 1
IP12: Number of people reached by the awareness/sensitization campaigns – 500 people person
IP09: Number of counties where social inclusion services are provided to Roma – 1 county

IP01: The level of acceptance of Roma by the majority population (in the intervention areas related to the project) + 10%

For additional information, we are at your disposal through the following contact person:

Project coordinator,

Dorina Drăghici

No. mobile: 0728 987 190

Email address: dorina.draghici@calarasi.ro

Photo of the ACEDO online session” – 30.06.2022

For official information about EEA or Norwegian Grants, go to www.eeagrants.ro.

Photo project FRDS PN1063 launch conference

Comunicate Educație

Comunicate de presa FRDS

Foto sedinta online ACEDO

226
Live
visitors
1045
Visitors
Today
671968
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings