Direcția Management și Resurse Umane
- Regulament de organizare și funcționare -

– colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate în vederea întocmirii regulamentului de organizare
şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;
– întocmeşte în condiţiile legii, statele de funcţii şi de personal, organigrama şi determină numărul de personal al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean;
– stabileşte încadrarea personalului pe funcţii, clase, grade şi trepte profesionale, ţinând seama de studii,
pregătire profesională şi vechime în muncă;
– colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de
organizarea locurilor de muncă, normarea muncii şi salarizarea ei, încadrare, promovare şi perfecţionarea
pregătirii profesionale;- propune numărul personalului de deservire generală care să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării
activităţii compartimentelor de specialitate;
– asigură acordarea sporurilor de vechime în muncă, pentru muncă în condiţii nocive, munca de noapte şi alte
sporuri prevăzute de lege;
– supune spre aprobare în condiţiile legii acordarea de premii în cursul anului pe baza propunerilor făcute de cei
în drept, în condiţiile legii;
– fundamentează fondul de salarii, pe fiecare an şi etapă de lucru;
– gestionează numărul de ore suplimentare ce pot fi efectuate de unele categorii de personal;
– urmăreşte ca activitatea de organizare a muncii în cadrul direcţiilor şi compartimentelor de specialitate să se
desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
– pune la dispoziţia consiliilor locale şi primăriilor din teritoriu, la cerere, norme metodologice şi precizări
privind stabilirea structurii organizatorice şi numărul de personal al acestora;
– acordă îndrumare de specialitate, la cerere, consiliilor locale şi primăriilor din teritoriu în domeniul salarizării,
raporturilor de muncă, organizarea activităţilor legate de desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru
ocuparea posturilor vacante, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici şi personalului contractual;
– urmăreşte ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi salariale să se
încadreze în alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop;
– întocmeşte şi supune aprobării planul anual de formare profesională pe domenii de activitate a funcţionarilor
publici şi personalului contractual;
– gestionează programele de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual;
– organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi
organizarea examenelor de promovare şi avansare a funcţionarilor publici şi personalului contractual;
– verifică prin sondaj, prezenţa la program a salariaţilor consiliului judeţean ;
– întocmeşte pe baza condicilor de prezenţă, pontajele lunare, pentru aparatul de specialitate;
– întocmeşte referate cu privire la stabilirea indemnizaţiilor lunare brute pentru consilierii judeţeni, membrii
comisiei ATOP, membrii comisiei de atribuire de denumiri, precum şi membrilor şi secretarilor în comisiile de
concurs sau examen şi pentru evaluarea managementului în unităţile de cultură şi sănătate;
– acordă asistenţă de specialitate direcţiilor şi compartimentelor de specialitate cu privire la întocmirea
rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale personale şi gestionează evidenţa calificativelor acordate;
– eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru atestarea calităţii de angajat;
– supune spre aprobare programarea concediilor de odihnă anuale şi ţine evidenţa efectuării acestora, conform
legislaţiei în vigoare;
– întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi asigură vizarea acestora;
– întocmeşte formele legale în caz de angajare, transferare, delegare, detaşare, sancţionare disciplinară şi alte
lucrări în acest domeniu, conform legislaţiei muncii;
– întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale şi registrele speciale pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual;
– monitorizează funcţiile publice şi funcţionarii publici precum şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate prin programele naţionale iniţiate de ANFP şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă;
– întocmeşte dări de seamă statistice conform legislaţiei în vigoare;
– întocmeşte referate şi rapoarte de specialitate la proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui, respectiv la hotărâri ale
Consiliului Judeţean;
– conform Codului de conduită a funcţionarilor publici, acordă consiliere etică şi monitorizează respectarea
normelor de conduită.

Urmareste elaborarea si aprobarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii (S.M.C.):
MANUALUL CALITATII, PROCEDURI;
– Urmareste actualizarea documentelor S.M.C;
– Tine evidenta documentelor actualizate;
– Difuzeaza documentele S.M.C;
– Mentine evidenta documentelor distribuite;
– Urmareste modul in care la nivelul compartimentelor, sunt mentinute sub control, modificarile ce intervin
in documentele S.M.C, in ceea ce priveste: elaborarea, aprobarea, difuzarea documentelor S.M.C;
– Evalueaza eficacitatea S.M.C., conformitatea cu cerintele standardului ISO 9001 si compatibilitatea cu
Politica in domeniul Calitatii;
– Intocmeste Planul anual de Audit intern al S.M.C.;
– Efectueaza activitatea de Audit intern a Sistemului de Management al Calitatii, conform Planului anual de
audit intern;
– Intocmeste Raportul de audit si il inainteaza conducerii Consiliului Judetean Calarasi;
– Distribuie Raportul de audit compartimentelor auditate;- Mentine evidenta distribuirii Raportului de audit;
– Urmareste rezolvarea/implementarea Actiunilor Corective, ca urmare a auditului S.M.C;
– Asigura informarea/instruirea personalului angajat, privind cerintele standardului ISO 9001 si a
implementarii documentelor S.M.C;
– Inregistreaza neconformitatile, mentine evidenta Rapoartelor de neconformitate si gestioneaza Registrul
de servicii/produse neconforme;
– Asigura analiza neconformitatilor si urmareste actiunile propuse pentru rezolvarea problemelor si
eliminarea neconformitatilor;
– Urmareste implementarea actiunilor corective, conform prevederilor procedurii Actiuni Corective;
– Centralizeaza si inregistreaza Rapoartele de actiuni corective; Se asigura de eficacitatea actiunilor
intreprinse;
– Mentine si actualizeaza metodologia de implementare a actiunilor preventive ca mijloc de prevenire a
aparitiei neconformitatilor si imbunatatire continua a proceselor; Asigura centralizarea ideilor de imbunatatire a
S.M.C;
– Urmareste eficacitatea actiunilor preventive,
– Asigura completarea si mentine evidenta Rapoartelor de actiuni preventive; Mentine evidenta dosarului
Actiuni preventive;
– Asigura controlul necesar pentru: identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si
eliminarea inregistrarilor;
– Urmareste permanent S.M.C. in scopul stabilirii, implementarii, mentinerii si imbunatatirii acestuia;
– Inainteaza Presedintelui Consiliului Judeţean Calarasi rapoarte/informari despre functionarea S.M.C. si
despre orice necesitate de imbunatatire;
– Propune aplicarea metodelor si tehnicilor de imbunatatira continua a proceselor.
În domeniul prelucrării datelor cu caracter personal va îndeplini următoarele atribuții:
– asigură formularea răspunsurilor la cererile privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– supraveghează respectarea normelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
– formulează propuneri privind măsurile ce trebuie aplicate pentru o mai bună gestionare a prelucrării
datelor cu caracter personal;
– identifică direcțiile/serviciile/compartimentele/persoanele care operează cu date cu caracter personal;
– întocmește și transmite către fiecare direcție chestionare care vizează operațiunile efectuate în cadrul
fiecărei direcții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
– formulează propuneri de modificare a fișelor de post ale personalului din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Călărași care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, în
vederea completării acestora cu următoarele mențiuni ”solicită/deține/transmite/arhivează, etc., date cu caracter
personal, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin”, ”asigură protecția datelor personale pe care le deține”,
”folosește și transmite datele personale doar în scopurile pentru care au fost solicitate și instituțiilor la care este
necesară transmiterea lor, conform legii”, ”păstrează confidențialitatea datelor personale pe care le deține”, etc.;
– întocmește modelul de declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;
– întocmește modelul de declarație privind asigurarea păstrării confidențialității datelor personale deținute
de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași;
– întocmește și transmite către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal notificările și documentele solicitate de către aceasta;
– îndeplinește orice alte atribuții necesare pentru asigurarea respectării prevederilor legale din domeniul
prelucrării datelor cu caracter personal. 

– promovarea imaginii județului Călărași;
– efectuarea de studii de piață, studii de oportunitate a promovării unor obiective județene;
– promovarea resurselor județului Călărași pe platforme online;
– organizează și răspunde de buna desfășurare a evenimentelor ce implică participarea Consiliului Județean
Călărași;
– colaborează cu serviciile similare ale autorităților administrației publice centrale și locale pentru promovarea
potențialului județului Călărași;
– asigură sprijin și îndrumare pentru inițierea unor proiecte de hotărâre privind derularea unor activități de
promovare a Județului Călărași și urmărește punerea în aplicare a acestora;
– pregăteşte studii, analize şi recomandări la privind modul de realizare a obiectivelor privind promovarea
județului;
– acordă asistenta tehnică de specialitate în vederea elaborării unor strategii si planuri de dezvoltare locale, la
solicitarea autorităţilor publice locale din judeţ;
– îndeplinește orice atribuții din domeniul propriu de activitate încredințate de conducerea Consiliului Județean
Călărași.

-verifica utilizarea fondurilor publice aprobate in bugetul propriu al Judetului Calarasi, transferate pe parcursul
executiei bugetare altor entitati nesubordonate Consiliului Judetean Calarasi(consilii locale, lacase de cult,
altele);
-cunoaşterea cadrului legislativ în domeniul pentru care s-au alocat fonduri;
-urmarirea programului aprobat pentru intervenţiile la imobilele cu destinaţie lăcaş de cult (amenajări interioare
şi exterioare, consolidări, restaurări);
-stadiul în care se află fiecare lăcaş inclus în program;
– verificarea în teren a executarii lucrărilor la lăcaşurile de cult;,
– primirea şi verificarea documentelor prezentate de către beneficiarul fondurilor pentru lăcașurile de cult;
– redactarea informărilor privind derularea programului;
– urmarirea programului privind alocarea din fondul de rezerva bugetara, prevazut in bugetul propriu al
Judetului Calarasi, a ajutoarelor catre primariile din judet;
– verificarea in teren a respectarii destinatiei, a executarii lucrarilor s-au a operatiunilor pentru care a fost alocat
transferul de fonduri;
– primirea şi verificarea documentelor prezentate de către primării;
– redactarea informărilor privind derularea programului;
– urmarirea si verificarea in teren a oricaror alte programe pentru care s-au aprobat si alocat fonduri din bugetul
propriu al Judetului Calarasi cu destinatie;
– asigura intocmirea bazelor de date referitoare la programele aprobate;
– colaboreaza cu celelalte compartimente in vederea urmaririi derularii programelor aprobate.

– asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate,
verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi
respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
– participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, colaborează cu
Direcţia de Sănătate Publică la implementarea strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătăţii, pentru
asigurarea asistenţei medicale a populaţiei;
– monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă
obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la etica profesională şi deontologia medicală, asistenţa
de sănătate publică, activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, relaţiile de
muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
– analizează, împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale
populaţiei;
– monitorizează, prin indicatori specifici, modul în care spitalele respectă criteriile de calitate ale actului
medical, elaborând propuneri de înlăturare a neconformităţilor, urmărind modul de implementare al acestora;
– monitorizează şi coordonează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra
şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
– elaborează şi implementează măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a
accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale;
– verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste,
război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
– monitorizează şi evaluează activităţile cu caracter de asistenţă medicală recuperatorie, propune măsuri de
creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale recuperatorii şi de asigurare a accesului echitabil al
populaţiei la serviciile medicale de recuperare;
– monitorizează modul în care spitalele/secţiile de recuperare respectă activitatea unităţilor medicale cu paturi şi
a ambulatoriilor de specialitate, publice, prin care se asigură asistenţa medicală de recuperare;
– participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de
sănătate ale populaţiei;
– monitorizează reţeaua unităţilor sanitare publice din reţeaua Consiliului Judeţean în vederea asigurării
eficienţei şi calităţii actului medical;
– îndrumă şi verifică în unităţile sanitare publice din reţeaua Consiliului Judeţean aplicarea legislaţiei în vigoare
referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind
indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, încadrarea
personalului care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii speciale şi deosebite, salarizarea
gărzilor, urmăreşte cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative în desfăşurarea activităţii unităţilor
sanitare publice din reţeaua Consiliului Judeţean şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare, analizează
modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii acestor unităţi; – participă în comisiile concursurilor şi examenelor organizate la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua
Consiliului Judeţean pentru toate categoriile de personal în aceste unităţi, potrivit legii;
– monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unităţile din reţeaua Consiliului Judeţean,
verifică încadrarea în normativele de personal aprobate, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat;
– verifică solicitările unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Consiliului Judeţean privind reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii acestora, supune aprobării Preşedintelui consiliului judeţean
modificările de structură organizatorică, a reorganizării, restructurării, schimbării sediului şi a denumirii pentru
unităţile sanitare cu paturi al căror management le-a fost transferat înainte de managerul unităţii sanitare, în
vederea obţinerii avizului conform al Ministerului Sănătăţii şi supunerii spre aprobare Consiliului Judeţean;
– participă la efectuarea inventarierilor la unităţile subordonate şi modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;
– organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale primite de la unităţile sanitare publice din
reţeaua Consiliului Judeţean;
– primeşte, spre analiză, sesizările şi reclamaţiile ce intră în sfera de competenţă a Compartimentului, spre
rezolvare, conform prevederilor legale în vigoare.
– îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea Consiliului Judeţean.

– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași, în calitate de autoritate tutelară, să numească reprezentanţii
unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul
acestora în cadrul întreprinderilor publice;
– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași, în calitate de autoritate tutelară, să propună candidaţi pentru
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de
calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cadrul
întreprinderilor publice;
– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași, în calitate de autoritate tutelară, să întocmească scrisoarea de
aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de
administrator sau director înscrişi pe lista scurtă în cadrul întreprinderilor publice;
– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași, în calitate de autoritate tutelară, să monitorizeze şi să evalueze
prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor performanţa consiliului de administraţie, pentru a se
asigura, în numele unităţii administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă
economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii;
– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul
societăţilor faţă de care exercită competenţele de autoritate publică tutelară;
– ia toate măsurile pentru ca Județul Călărași, în calitate de autoritate tutelară, să mandateze reprezentanţii săi
în adunarea generală a acţionarilor să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari
pentru consiliul de administraţie;
– monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari anexaţi la contractul de
mandat;
– monitorizează şi evaluează aplicarea dispozițiilor legale aplicabile în domeniul guvernanței corporative de
către întreprinderile publice şi să raporteze Ministerului Finanţelor Publice cu privire la aceasta şi cu privire la
îndeplinirea atribuţiilor proprii în aplicarea dispozițiilor legale în cauză;
– raportează indicatorii de performanţă monitorizaţi la întreprinderile publice de către Ministerul Finanţelor
Publice, trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului precedent sau ori de câte ori legea prevede;
– exercită atribuţiile privind întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de către reprezentanţii
statului în adunarea generală a acţionarilor, precum şi alte atribuţii şi competenţe conform prevederilor legale şi
bunelor practici privind guvernanţa corporativă, asigurând interfaţa dintre autoritatea publică tutelară şi
adunarea generală a acţionarilor.
– conduce şi coordonează toate activităţile ce ţin de monitorizarea caracterului adecvat al structurii consiliului şi
în toate aspectele ce ţin de procedura de reînnoire a mandatului şi selecţie, în concordanţă cu prevederile
ordonanţei de urgenţă şi ale prezentelor norme.
– introduce datele în planul de selecţie
– colaborează cu comitetul de nominalizare şi remunerare al consiliului în vederea elaborării profilului
consiliului;
– actualizează cerinţele contextuale şi caracteristicile profilului consiliului anual sau ori de câte ori este cazul;
– evaluează administratorii în funcţie, care solicită reînnoirea mandatului;
– răspunde de redactarea scrisorii de aşteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul
autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice;
– acordă asistenţă de specialitate unităţilor subordonate în vederea întocmirii regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al acestora;- întocmeşte în condiţiile legii, şi asigură cadrul legal pentru aprobarea, modificarea şi completarea statelor de
funcţii şi de personal, organigramei şi acordă asistenţă de specialitate în acest sens unităţilor subordonate;
– pune la dispoziţia instituţiilor publice subordonate, la cerere, norme metodologice şi precizări privind
stabilirea structurii organizatorice şi numărul de personal al acestora;
– acordă îndrumare de specialitate, la cerere, instituţiilor publice subordonate, în domeniul salarizării,
raporturilor de muncă, organizarea activităţilor legate de desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru
ocuparea posturilor vacante, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici şi personalului contractual;
– organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi
organizarea examenelor de promovare şi avansare a funcţionarilor publici şi personalului contractual din
instituţiile publice subordonate;
– întocmeşte referate şi rapoarte de specialitate la proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui, respectiv la hotărâri ale
Consiliului Judeţean;
– urmărește îndeplinirea și aplică orice alte dispoziții legale aplicabile în domeniul guvernanței corporative. 

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

331
Live
visitors
14125
Visitors
Today
164617
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings