Direcția Economică
- Regulament de organizare și funcționare -

– conduce evidenţa alimentărilor cu mijloace proprii ale ordonatorului principal de credite şi a instituţiilor
publice din subordinea Consiliului Judeţean:
– analizează cererile şi documentaţiile privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor de disponibil ale
ordonatorilor de credite pentru cheltuielile curente şi de capital, urmărind respectarea legalităţii, necesităţii şi
oportunităţii în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi sarcinilor de plan şi a
utilizării mijloacelor financiare acordate anterior şi virează în conturile de disponibil ale acestora sumele
aprobate în limita prevederilor şi potrivit destinaţiilor stabilite;
– efectuează raportarea operativă şi lunară a cheltuielilor către Direcţia Generala a Finanţelor Publice Călăraşi;
– întocmeşte şi prezintă ordonatorului principal de credite contul anual de execuţie al bugetului local, potrivit
legii;
– organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul local al judeţului precum
şi al bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de subordonare judeţeană;
– pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, verifică,
analizează şi centralizează bugetele instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean;
– verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de subordonare
judeţeană, în colaborare cu organele locale de specialitate, urmărind necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor, dimensionarea reală a cheltuielilor bugetare, şi din celelalte fonduri, mobilizarea resurselor
existente, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;
– analizează si propune spre aprobare Consiliului judeţean repartizarea procentului de 20% din sumele si cotele
defalcate alocate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea bugetara anuala, pentru
echilibrarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi;
– analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea, împreună cu compartimentul de specialitate, a listelor de
lucrări, utilaje, mobilier şi alte obiective de investiţii a căror finanţare se asigură potrivit legii, din bugetul local,
în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget în conformitate cu prevederile legale, privind finanţele
publice;
– întocmeşte lucrările şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite, bugetul propriu aprobat de
Consiliul Judeţean, cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi propunerile
de repartizare pe trimestre a transferurilor din bugetul administraţiei centrale de stat, precum şi echilibrarea
bugetului propriu în vederea finanţării cheltuielilor privind investiţiile publice de subordonare judeţeană;
– comunică instituţiilor de interes judeţean, indicatorii financiari aprobaţi şi verifică şi corelează repartizarea pe
trimestre propusă de instituţiile respective prin bugetele de venituri şi cheltuieli;
– verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu a Consiliului Judeţean şi a bugetelor de subordonare judeţeană şi avizează, sau după caz, întocmeşte
documentaţiile necesare, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite potrivit competenţelor
legale;
– verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea utilizării în condiţiile legii a fondului de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean precum şi majorarea acestuia, volumului veniturilor şi cheltuielilor
extrabugetare la instituţiile publice de subordonare judeţeană, utilizării veniturilor proprii peste cele planificate;
– asigură alocarea fondurilor din bugetul local în funcţie de necesităţile stricte de finanţare şi corelat cu gradul
de realizare fizică a investiţiilor respective;
– urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul local, cât şi din fonduri extrabugetare şi informează
periodic despre modul de realizare al acestora propunând măsuri necesare ce trebuie luate atunci când se
constată că acestea nu se realizează potrivit prevederilor legale;
– organizează şi conduce evidenţele conturilor 8060, 8066, 8067;
– elaborează rapoarte şi proiecte de hotărâri pentru stabilirea de impozite şi taxe de interes judeţean;
– întocmeşte rapoarte de specialitate privind activitatea de preţuri şi tarife;
– elaborează rapoarte şi proiecte de hotărâri pentru stabilirea de preţuri şi tarife pentru produse şi servicii care
intră în competenţa Consiliului judeţean conform prevederilor legale;
– verifică, avizează şi propune Consiliului judeţean documentele agenţilor economici sau persoanelor fizice
plătitoare în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări de termene sau scutiri la plata datoriilor;
– urmăreşte încasarea surselor de venituri curente Consiliului Judeţean conform legislaţiei în vigoare;
– asigură sprijin şi îndrumare Consiliilor locale privind determinarea volumului impozitelor şi taxelor cuvenite
fiecărui buget local precum şi în întocmirea documentaţiilor legate de stabilirea unor noi taxe şi impozite din
competenţa acestora, conform legii;
– verifică stabilirea şi virarea de către plătitori la termenele legale a categoriilor de venituri prevăzute la bugetul
judeţean în baza prevederilor legii finanţelor publice locale;
– calculează penalităţi şi majorări de întârziere ale veniturilor nevărsate la bugetul judeţului la termenele legale
de către contribuabili;- participă în toate etapele de elaborare, modificare, urmărire şi execuţie pe componenta financiară a
programelor de finanţare internă şi externă derulate de Consiliul Judeţean Calarasi;
– îndeplineşte responsabilităţi legate de derularea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate
urmărind încadrarea în prevederile bugetare ale proiectelor în structura lor (anexele la contractul de finanţare),
precum şi în structura clasificaţiei bugetare, funcţionala şi economică;
– ţine evidenţele, contabile sintetice si analitice, cheltuielilor prevăzute în liniile bugetare ale proiectelor în
finanţare, în structura bugetară şi cea solicitată de finanţator;
– colaborează cu unităţile de implementare a proiectelor în vederea realizării în timp util a documentaţiilor
necesare unei derulări corespunzătoare a acestora şi atingerii obiectivelor;
– întocmirea “Cererii de plată” după primirea documentelor de plată şi după ce a fost plătită contribuţia proprie
(acolo unde este cazul), conform contractului de finanţare;
– realizarea situaţiilor informative privind cheltuielile efectuate, fondurile primite, contribuţia proprie şi alte
asemenea în toate etapele, necesare conducerii în actul de decizie;
– realizează studii, sinteze, rapoarte şi informări cu privire la proiectele în derulare şi viitoare;
– asigură studierea cerinţelor organismelor finanţatoare privind întocmirea documentaţiilor financiare;
– urmăreşte şi îşi însuşeşte noutăţile intervenite pe parcursul derulării proiectelor, conform normelor,
instrucţiunilor, precum şi a planului de conturi;
– gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind lucrările legate de implementarea proiectelor;
– asigură confidenţialitatea informaţiilor financiar-contabile;
– organizează, clasează, îndosariază şi păstrează până la predarea la arhivă a documentelor ce vizează evidenţa
financiar-contabilă, precum şi documentele ce cuprind informaţii despre proiectele derulate;
– răspunde de aplicarea legislaţiei specifice domeniului financiar-contabil în care deţine atribuţii;
– îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi sau
dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi. 

– controlează existenta faptica a mijloacelor materiale, a numerarului si a celorlalte valori aflate in
patrimoniu;
– verifică concordanţa intre existenta faptica a mijloacelor inventariate si datele inscrise in evidenta contabilă;
– verifică concordanţa dintre încasări si plăţi in numerar, cu datele din registrul de casă şi evidenţa contabilă;
– verifică legalitatea referitoare la recepţia, consumul si transferurile mijloacelor materiale;
– verifică respectarea normelor legale privind evidenţierea gestionară si in contabilitate a bunurilor materiale;
– verifică respectarea reglementarilor privind inventarierea periodica a patrimoniului;
– verifică legalitatea masurilor luate pentru recuperarea pagubelor;
– verifică respectarea dispozitiilor legale privind paza bunurilor materiale;
– verifică angajarea, constituirea de garantii, obligatiile si raspunderile gestionarilor;
– exercită controlul casieriei;
– verifică respectarea normelor legale privind eliberarea mijloacelor materiale, darea in consum a acestora in
concordanta cu normele de consum, precum si respectarea destinatiei pentru care au fost procurate mijloacele
materiale;
– verifică legalitatea operatiunilor de casare, declasare, scoatere din uz si transferare a mijloacelor materiale;
– verifică justificarea consumurilor de bunuri materiale;
– verifică modul de intocmire a documentelor primare, conducerea corecta a evidentei tehnico-operativa pe
locuri de depozitare si consum a mijloacelor materiale;
– Verifica respectarea normelor privind modul de intocmire a statelor de functii, repartizare sarcinilor pe
functii, angajarea personalului;
– verifică legalitatea platilor pentru drepturile banesti ale salariatilor, precum si modul de stabilire a sporurilor
salariale;
– verifică modul de intocmire a formularelor cu regim special, utilizarea si justificarea lor;
– verifică respectarea dispozitiilor legale privind achizitiile de produse;
– verifică acordarea vizei de control financiar preventiv;
– efectuează alte actiuni de control dispuse de ordonatorul principal de credite

– organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite prin buget, drept alimentare cu mijloace băneşti, pentru executarea cheltuielilor proprii şi a unităţilor subordonate;
– asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul judeţean (alimentare cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu) eliberării de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice, potrivit reglementărilor în vigoare; – întocmeşte toate documentele de plată privind cheltuielile curente si cheltuielile de investiţii din bugetul propriu sau alte fonduri extrabugetare derulate prin Consiliul judeţean;
– exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor,
lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;
– organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor cu bugetul propriu;
– urmăreşte înregistrarea operaţiunilor de casare a bunurilor de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor
fixe;
– îndrumă organele financiare, contabile din cadrul instituţiilor publice şi a unităţilor din subordinea Consiliului
Judeţean în elaborarea lucrărilor şi urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli a celorlalte fonduri
extrabugetare, în conducerea corectă şi la zi a evidenţei contabile, organizează instructajele cu aparatul
financiar-contabil din unităţile respective pe probleme specifice activităţii acestora;
– întocmeşte documentele de plata a salariilor personalului aparatului propriu;
– primeşte, verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile privind execuţia bugetului depuse de ordonatorii de credite finanţate din bugetul propriu al judeţului;
– întocmeşte, în colaborare cu compartimentul buget conturile lunare de execuţie a bugetului propriu al
Consiliului judeţean;
– întocmeşte dările de seama contabile centralizate privind execuţia bugetului propriu al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor şi unităţilor de subordonare judeţeană;
– întocmeşte, in colaborare cu compartimentul buget, bilanţurile trimestriale şi anuale pentru bugetul propriu al Consiliului Judeţean Călăraşi. 

– participă în toate etapele de elaborare, modificare, urmărire şi execuţie pe componenta financiară a
programelor de finanţare internă şi externă derulate de Consiliul Judeţean Calarasi;
– îndeplineşte responsabilităţi legate de derularea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate
urmărind încadrarea în prevederile bugetare ale proiectelor în structura lor (anexele la contractul de finanţare),
precum şi în structura clasificaţiei bugetare, funcţionala şi economică;
– ţine evidenţele, contabile sintetice si analitice, cheltuielilor prevăzute în liniile bugetare ale proiectelor în
finanţare, în structura bugetară şi cea solicitată de finanţator;
– colaborează cu unităţile de implementare a proiectelor în vederea realizării în timp util a documentaţiilor
necesare unei derulări corespunzătoare a acestora şi atingerii obiectivelor;
– întocmirea “Cererii de plată” după primirea documentelor de plată şi după ce a fost plătită contribuţia proprie (acolo unde este cazul), conform contractului de finanţare;
– realizarea situaţiilor informative privind cheltuielile efectuate, fondurile primite, contribuţia proprie şi alte
asemenea în toate etapele, necesare conducerii în actul de decizie;
– întocmirea rapoartelor financiare (intermediare şi finale), ce trebuie să conţină informaţii privind plăţile
efectuate şi date despre ajutorul financiar nerambursabil, precum şi a anexelor la rapoartele financiare solicitate de finanţator;
– realizează studii, sinteze, rapoarte şi informări cu privire la proiectele în derulare şi viitoare;
– asigură studierea cerinţelor organismelor finanţatoare privind întocmirea documentaţiilor financiare;
– urmăreşte şi îşi însuşeşte noutăţile intervenite pe parcursul derulării proiectelor, conform normelor,
instrucţiunilor, precum şi a planului de conturi;
– gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind lucrările legate de implementarea proiectelor;
– asigură confidenţialitatea informaţiilor financiar-contabile;
– organizează, clasează, îndosariază şi păstrează până la predarea la arhivă a documentelor ce vizează evidenţa financiar-contabilă, precum şi documentele ce cuprind informaţii despre proiectele derulate;
– răspunde de aplicarea legislaţiei specifice domeniului financiar-contabil în care deţine atribuţii;
– îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi sau
dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi.

– asigură in domeniul sau de activitate aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului
României, a ordinelor si instrucţiunilor emise de autorităţile administraţiei centrale;
– elaborează rapoarte de specialitate in vederea promovării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judetean
Calarasi din domeniul sau de activitate şi referate de specialitate pentru emiterea de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi;
– asigură aducerea la îndeplinire in termenele stabilite a prevederilor hotărârilor Consiliului Judeţean si a
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi din domeniul sau de activitate;
– asigură inventarierea si reevaluarea bunurilor proprietate publică si privată de interes Judeţean;
– ţine evidenta bunurilor aflate în domeniul public şi domeniul privat ale judeţului;- asigură administrarea si gestionarea eficienta a patrimoniului judeţului Călăraşi;
– urmăreşte şi asigură procedura de întocmire a cărţilor funciare pentru bunurile proprietate publică sau privată a judeţului în vederea dezvoltării de investiţii, prin vânzarea sau concesionarea acestor bunuri;
– centralizează hotărârile emise de Consiliile locale din judeţul Călăraşi pentru patrimoniul local şi întocmeşte
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al acestora;
– acordă la cererea autorităţilor administraţiei locale din judeţul Călăraşi, asistenta tehnica de specialitate;
– elaborează regulamente privind gestionarea şi exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public şi
privat al judeţului Călăraşi.

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

623
Live
visitors
2200
Visitors
Today
200121
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings