Direcția Tehnică
- Regulament de organizare și funcționare -

– Asigură in domeniul sau de activitate aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanțelor Guvernului
României, a ordinelor si instrucțiunilor emise de autoritățile administrației centrale;
– Își desfășoară activitatea respectând prevederile Procedurilor operaționale aprobate prin Sistemul Managerial;
– Elaborează rapoarte de specialitate in vederea promovării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean
Călărași din domeniul sau de activitate;
– Întocmește referate de specialitate pentru emiterea de dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean
Călărași;
– Asigura ducerea la îndeplinire in termenele stabilite a prevederilor hotărârilor Consiliului Județean si
dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Călărași din domeniul sau de activitate;
– Acorda la cererea autorităților administrației locale din județul Călărași, asistenta tehnica de specialitate;
– Colaborează cu compartimentele de specialitate similare din aparatul propriu al consiliilor locale;
– Participă cu reprezentanți desemnați la Comisia Tehnico-Economică de avizare a documentațiilor tehnice;
– Promovează proiecte de Hotărâri de Consiliu Județean și proiecte de Hotărâri de Guvern, în domeniul său de
activitate;
– Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea Consiliului Județean Călărași

Activitatea Serviciului investiții – achiziții se desfășoară în conformitate cu actele normative care
reglementează atribuțiile specifice, în domeniul investițiilor;
– Analizează împreună cu unitățile și serviciile subordonate, propunerile de investiții, oportunitatea și
necesitatea acestora și face propuneri pentru nominalizarea lor, cu încadrarea în bugetele aprobate pentru
investiții și le supune aprobării;
– Asigură asistenta tehnică în desfășurarea activității Comisiei județene de apărare împotriva dezastrelor
naturale;
– Analizează și elaborează ,din punct de vedere tehnic, contractele de execuție la lucrările de investiții proprii și
asigură sprijin, la cerere, în acest domeniu;
– Întocmește listele de investiții proprii ale Consiliului Județean Călărași;
– Analizează şi monitorizează investiții ale unităților şi serviciilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean
Călăraşi;
– Participă la proceduri de achiziţie publică în vederea adjudecării constructorului, proiectantului sau
furnizorului de bunuri pentru obiective noi cuprinse în lista de investiţii;
– Urmăreşte respectarea termenelor contractuale si realizarea din punct de vedere tehnic a contractelor pentru
bunuri, servicii și lucrări din lista de investiții;
– Participă la recepţionarea proiectelor, lucrărilor sau bunurilor achiziţionate si acceptarea la plata a acestora
prin colaborarea cu Direcţia Economică;
– Notifică defectele care apar în perioada de garanţie a lucrărilor si urmăreşte remedierea acestora de către
constructor în termenele stabilite de comun acord, cu respectarea prevederilor contractuale;
– Verifică starea lucrărilor după perioada de garanție și întocmește documentele necesare eliberării garanției de
bună execuție;- Ţine evidenţa proiectelor, studiilor și lucrărilor aferente investiţiilor proprii ale Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Întocmeşte note, rapoarte şi informări referitoare la investiţiile proprii ale Consiliului Judeţean Călăraşi
solicitate de către Guvern sau Instituţia Prefectului precum si de conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Acordă, la cererea consiliilor locale, consultanta si asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea
documentațiilor tehnice în domeniul investiţiilor, în vederea întocmirii listelor de investiţii, a fişelor
obiectivelor, a contractării, finanţării , execuţiei şi recepţiei lucrărilor;
– Solicită informări periodice de la unitățile subordonate asupra stadiului realizării investiţiilor;
– Participă în echipele de proiect stabilite pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, dacă este cazul;
– Participă la recepţia lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente acestora;
– Urmărește îndeplinirea prevederilor legislatiei in vigoare privind consolidarea construcţiilor afectate de
seisme sau degradate în timp;
– Întocmeşte lista cuprinzând clădiri proprietate publica (spitale din subordine, cămine de copii instituționalizați,
cămine de bătrâni, și alte clădiri din patrimoniu Judeţului Călărași) în vederea implementării programelor de
reabilitare termica;
– Asigură verificarea documentelor de execuţie a lucrărilor, stabilirea graficului de lucrări şi urmăreşte
realizarea lor prin diriginţii de şantier;
– Transmite, către Centrul pentru informarea cetăţenilor şi pagina de web a Consiliului Judeţean Călăraşi, datele
si informaţiile cu caracter public în vederea mediatizării;
– Fundamentează și participă împreună cu celelalte compartimente la realizarea strategiilor şi programelor de
dezvoltare a infrastructurii locale în raport de strategiile şi programele de dezvoltare naţionale, regionale sau
locale, pe care le propune spre aprobare factorilor în drept şi urmăreşte realizarea acestora;
– În raport cu strategia judeţeana si oportunităţile oferite de programele europene, identifică temele care
constituie suportul unor proiecte la nivel local, zonal, judeţean sau interjudeţean si formulează propuneri
factorilor de decizie;
– Elaborează proiecte de interes judeţean în vederea accesării surselor de finanţare externe, interne şi/sau
împrumuturi;
– Analizează sau întocmeşte, după caz, din punct de vedere tehnic, propunerile de investiţii şi reparaţii ale
unităților din subordinea Consiliului Judeţean, ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean, incluse in
programe finanţate din alocaţii de la bugetul de stat;
– Întocmește situații statistice privind realizarea lucrărilor de investiții;
– Urmăreşte respectarea protecţiei mediului în activitatea specifică;
– Urmărește respectarea protecției muncii în activitatea specifică;
– Participă, la solicitarea consiliilor locale, în comisiile de recepţie a lucrărilor publice;
– Asigură relaţiile cu serviciile de specialitate ale ministerelor pe domeniul specific de activitate;
– Colaborează, cu serviciile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi Compania
Naţională de Investiţii, pentru obţinerea de informaţii în ce priveşte obiectivele de investiţii monitorizate de
către Consiliul judeţean;
– Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului pentru efectuarea unor lucrări
comune având ca obiect investiţiile publice din judeţ;
– Colaborează cu Direcția de dezvoltare regională și relaţii externe din cadrul Consiliului Județean Călărași la
întocmirea evidenței obiectivelor de investiții cu finanțare guvernamentală și fonduri externe;
– Participă şi colaborează cu Direcţia de dezvoltare regională și relații externe pentru furnizarea de informaţii
tehnice în vederea scrierii cererilor de finanţare pentru atragerea de fonduri externe;
– Întocmeşte lista de dotări independente ale Consiliului Judeţean Călăraşi si urmăreşte asigurarea lor;
– Asigură programarea investiţiilor proprii ale Consiliul Județean Calarasi in vederea întocmirii programului
anual de achiziţie împreună cu compartimentele de specialitate;
– Asigura realizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune
de lucrări publice si de servicii ale Consiliului Județean Calarasi, precum si modalitățile de soluționare a
contestațiilor formulate împotriva actelor emise in legătura cu aceste proceduri, conform legislatiei in vigoare
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
– Participă la concesiunea de bunuri proprietate publica conform legislatiei in vigoare, după caz;
– Participă împreună cu celelalte compartimente la implementarea parteneriatului public-privat când e cazul;
– Întocmește dosarul de achiziții publice pentru fiecare contract atribuit sau acord cadru încheiat, precum si
pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziție dinamic;
– Asigura publicarea anunțurilor de intenție, de participare si de atribuire privind achizițiile publice si acordurile
cadru către operatorul SEAP (Sistem electronic de achiziții publice), utilizând în acest sens numai mijloace
electronice;
– Întocmește raportul anual privind contractile atribuite in anul anterior si le transmite către Autoritatea
Națională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizițiilor Publice;- Întocmește baza de date a achizițiilor publice si concesiunilor de lucrări publice si servicii ale Consiliului
Județean Călărași;
– Asigura asistenta tehnica in domeniul achizițiilor publice si concesiunilor instituțiilor publice subordonate
Consiliului Județean Călărași şi consiliilor locale din județul Călărași;
– Răspunde de păstrarea documentațiilor de achiziții conform termenelor legale;
– Exercita si alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, dispoziţii le preşedintelui
sau orice acte normative;

Activitatea Serviciului Infrastructură se desfăşoară în conformitate cu actele normative care reglementează
atribuţiile specifice, în domeniul infrastructurii rutiere, după cum urmează:
– Asigura gestionarea drumurilor judeţene si a podurilor amplasate pe acestea;
– Monitorizează activitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice din judeţul Călăraşi;
– Asigura dirigenţia de şantier pentru lucrări pe drumuri judeţene prin urmărirea execuției lucrărilor, verificarea
documentelor parte a situațiilor de lucrări, conform procedurilor operaționale aprobate în acest sens;
– Notifică defectele care apar în perioada de garanţie a lucrărilor de drumuri si urmăreşte remedierea acestora
de către constructor în termenele stabilite, cu respectarea procedurilor operaționale pentru urmărirea
contractelor;
– Verifică starea lucrărilor după perioada de garanție și întocmește documentele necesare eliberării garanției de
bună execuție;
– Întocmeşte banca de date pentru: drumuri si poduri judeţene, drumuri si poduri comunale;
– Urmărește și actualizează anual Starea de viabilitate a drumurilor și podurilor județene;
– Întocmeşte caiete de sarcini in vederea promovării de proiecte cu finanţare din fonduri structurale sau alte
surse de finanțare, pentru drumuri judeţene și poduri împreună cu Direcția de Management al proiectelor;
– Întocmeşte caiete de sarcini in vederea promovării de proiecte cu finanţare din fonduri proprii sau alte surse
de finanțare, pentru drumuri judeţene și poduri;
– Primește și verifică documentațiile tehnice elaborate în vederea promovării de proiecte cu diverse surse de
finanțare;
– Participă şi colaborează cu Direcţia de dezvoltare regională și relații externe pentru furnizarea de informaţii
tehnice în vederea scrierii cererilor de finanţare pentru atragerea de fonduri externe pentru lucrări de drumuri;
– Participă în echipele de proiect stabilite pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, dacă este
cazul;
– Participă la recepţionarea proiectelor, lucrărilor sau bunurilor achiziţionate si acceptarea la plata a acestora
prin colaborarea cu Direcţia economică;
– Participa la recepția la terminarea lucrărilor si la recepţia definitiva a investiţiilor proprii si a principalelor
investiţii din judeţ, din domeniul drumurilor și după caz, la solicitare și în domeniul alimentărilor cu apa si
canalizărilor la sate;
– Întocmește situații statistice privind realizarea lucrărilor aferente infrastructurii ;
– Asigură relaţiile cu serviciile de specialitate ale ministerelor pe domeniul specific de activitate;
– Întocmeşte programarea investiţiilor in domeniile de infrastructura ,in vederea întocmirii anuale a Listei de
investiții și a procedurilor de achiziţie;
– Coordonează dezvoltarea unitara a reţelei de drumuri judeţene;
– Stabileşte programe de lucrări de întreţinere, reperaţii, modernizări de drumuri si poduri cu diverse surse de
finanţare, urmărind realizarea si decontarea acestora;
– Colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România si cu Direcţia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanţa, Direcţia Regionala de Drumuri si Poduri București Sud și București
Nord, in activitatea de exploatare si administrare a reţelei de drumuri judeţene;
– Primește și verifică documentaţia necesară in vederea eliberării avizelor si acordurilor pentru lucrări ce se
executa in zona drumurilor judeţene si urmăreşte respectarea prevederilor acestora,după execuție, precum și
documentația în vederea închirierii zonei drumurilor județene și încheie cu solicitanții, Contracte de amplasare
în zona drumurilor județene, privind utilizarea unor suprafețe din aceste zone;
– Urmăreşte respectarea protecţiei mediului pe drumurile judeţene;
– Urmărește respectarea protecției muncii în activitatea specifică;
– Propune studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea reţelei de drumuri judeţene;
– Participa împreună cu organele de specialitate din cadrul Serviciului Poliției Rutiere la siguranţa circulaţiei pe
drumurile judeţene;
– Propune studii si experimentări pentru realizarea de îmbrăcăminte rutieră cu materiale care au caracteristici
superioare celor existente;
– Asigura gestiunea traficului rutier prin efectuarea periodica a recensământului de trafic, acesta înregistrânduse într-o bancă de date tehnice rutiere;- Urmărește realizarea activităților de întreținere curentă de vară și iarnă precum și a celorlalte lucrări periodice
sau ocazionale„ pentru drumuri județene și poduri;
– Urmăreşte şi participă la aplicarea Regulamentului aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi
privind circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit
care depăşesc limitele maxime prevăzute legislatia in vigoare;
– Urmăreşte circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere care depăşesc limitele maxime admise
de greutate şi/sau dimensiunile de gabarit cu sau fără încărcătură numai dacă corespund din punct de vedere al
stării tehnice şi al cerinţelor de siguranţă a circulaţiei rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit ce
depăşesc limitele maxime prevăzute de legislatia in vigoare;
– Urmăreşte şi participă la activitatea de control, constatarea contravenţiilor săvârşite şi aplicarea sancţiunilor
potrivit legislatiei in vigoare şi a celorlalte norme legale în materie;
– Îndeplineşte activitatea de control, constatarea contravenţiilor săvârşite şi aplicarea sancţiunilor potrivit
legislatiei in vigoare, la care agenţii constatatori vor fi sprijiniţi, la cerere, de reprezentanţii Serviciilor de Poliţie
Rutieră din Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Călăraşi;
– Urmăreşte şi asigură avizarea şi/sau autorizarea circulaţiei pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere
cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime admise;
– Asigură, la solicitare, întocmirea și eliberarea avizelor prealabile de transport și a Autorizaţiilor speciale de
transport

– Asigura împreună cu Compartimentul Achiziţii Publice, transmiterea spre publicare a anunţurilor de intenţie,
de participare si de atribuire privind achiziţiile publice si acordurile cadru către operatorul SEAP utilizând in
acest sens numai mijloace electronice;
– Asigura managementul şi întreţinerea reţelei de calculatoare şi a tehnicii de calcul a Consiliului Judetean
Calarasi;
– Urmăreşte achiziţionarea programelor de calculator si a licenţelor de utilizare a programelor;
– Asigura instruirea utilizatorilor de calculatoare din Consiliul Judetean Calarasi,atunci când aceasta este
necesara pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor tuturor compartimentelor din cadrul Consiliului
Judetean Calarasi;
– Asigură managementul serviciilor de date și telefonie fixă și mobilă;
– Asigura consultanta de specialitate in achiziţionarea de tehnică de calcul ,programe si licenţe;
– Asigură funcţionarea, prezentarea şi actualizarea programelor programelor informatice ale Consiliului
Judeţean Călăraşi;
– Întocmește baza de date cu echipamentele de calcul din dotarea Consiliului Județean Călărași.

– evaluează fluxurile de transport de persoane, cerinţele de transport public judeţean şi anticipează evoluţia
acestora;
– stabileşte, propunerile de modificare a programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în
trafic judeţean al judeţului Călăraşi, în funcţie de cerinţele de transport public judeţean;
– propune spre aprobare, programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al
judeţului Călăraşi, în condiţiile legii;
– convoacă, la sediul autorităţii judeţene de transport, comisia paritară și împreună analizează și propune spre
aprobare prin hotărâre de consiliu, atribuirea serviciului de transport persoane prin servicii regulate și a
licențelor de traseu;
– actualizează , în condiţiile legii, programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean al judeţului Călăraşi, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Călăraşi;
– urmăreşte respectarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean al
judeţului Călăraşi, aprobat, şi condiţiile impuse prin Caietul de sarcini, de către operatorii economici deţinători
ai licenţelor de traseu, în condiţiile legii, cu sprijinul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului Județean de
Poliție;
– autorizează transportatorii pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public judeţean,
respectiv transportul public de persoane, de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public judeţean, în
condiţiile legii;
– modifică, suspendă sau retrage autorizaţiile transportatorilor, analizează şi ţine evidenţa documentaţiei de
autorizare, în condiţiile legii;
– propune Consiliului Judeţean Călăraşi avizarea asocierii intercomunitare, în condiţiile legii, în vederea
realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de
transport public judeţean;
– supune dezbaterii acordarea de facilităţi şi subvenţii categoriilor sociale defavorizate, stabilite prin hotărârea
Consiliului Judeţean Călăraşi, utilizatoare ale programului de transport public judeţean, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor, susţine şi încurajează dezvoltarea serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în
vigoare;
– elaborează si supune aprobării regulamentul de desfăşurare a transportului public judeţean, în condiţiile legii,
cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale
transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
– avizează stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean
de persoane, cu respectarea prevederilor legale;
– înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, rapoarte/informări despre activitatea de transport public
judeţean;
– cooperează cu serviciile de transport ale consiliilor locale, cu privire la asigurarea şi dezvoltarea transportului
public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport
public local de persoane, la nivelul localităţilor;
– analizează documentele depuse de operatorii de transport, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale, să
dispună eliberarea licenţei de traseu prin hotărâre de consiliu,sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

619
Live
visitors
2094
Visitors
Today
200015
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings