Direcția Juridică și Administrație Publică
- Regulament de organizare și funcționare -

– participă efectiv la întocmirea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii, după caz, şi le supune spre avizare
secretarului judeţului;
– avizează rapoartele compartimentelor de specialitate întocmite cu ocazia analizării proiectelor de hotărâri
iniţiate de preşedinte sau de consilierii judeţeni, precum şi a dispoziţiilor preşedintelui;
– avizează referatele compartimentelor de specialitate întocmite în vederea eliberării certificatelor de
urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie eliberate de preşedinte;
– asigură, în condiţiile legii, reprezentarea județului Călărași, a consiliului judeţean și a Președintelui în fața
instanțelor de judecată;
– apără interesele județului Călărași, ale Consiliului judeţean și ale Președintelui în fața instanțelor de
judecată și față de terți;
– acordă asistenţă juridică consiliilor locale şi asigură reprezentarea acestora la instanţele judecătoreşti, la
cerere, cu aprobarea preşedintelui consiliului judeţean;
– acordă consultanţă, în probleme juridice, unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, la cererea scrisă a
acestora şi cu aprobarea preşedintelui consiliului judeţean;
– asigură, la cerere, informarea şi documentarea juridică a direcţiilor şi compartimentelor de specialitate ale
consiliului judeţean;
– avizează contractele încheiate de consiliul judeţean cu persoane juridice sau persoane fizice;
– sprijină compartimentele de specialitate în activitatea de realizare a creanţelor bugetului judeţean.

– asigură convocarea consilierilor şi invitaţilor la şedinţele consiliului judeţean, precum şi ale comisiilor de
specialitate şi le pune la dispoziţie materialele supuse dezbaterii;
– execută lucrările de secretariat necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor consiliului judeţean, precum şi
ale altor şedinţe şi instructaje organizate de consiliul judeţean;
– ţine evidenţa hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
– asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului judeţean;
– asigură comunicarea hotărârilor consiliului judeţean și a dispoziţiilor preşedintelui celor interesați;
– asigură comunicarea hotărârilor consiliului judeţean și a dispoziţiilor preşedintelui, conform legii și
aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general;
– urmăreşte modul cum se aduc la îndeplinire măsurile stabilite prin hotărârile consiliului judeţean și
dispozițiile președintelui;
– păstrează colecţia Monitorului Oficial al României; – întocmeşte programul de desfăşurare a lucrărilor şedinţelor consiliului judeţean;
– întocmeşte Monitorul oficial al judeţului şi îl difuzează celor în drept;
– întocmeşte lucrările pregătitoare privind organizarea şi desfăşurarea referendum-urilor pe plan local
(judeţean) şi a celor organizate pe plan naţional, conform prevederilor legale;
– formulează propuneri privind modificarea sau adoptarea regulamentului consiliului judeţean;
– sprijină comisiile consiliului judeţean, organizate pe domenii de specialitate;
– ţine evidenţa consilierilor judeţeni.

– asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;
– asigură buna organizare şi funcţionare a punctului de informare-documentare pentru accesul publicului la
informaţiile de interes public difuzate din oficiu;
– asigură informarea internă a personalului;
– asigură informarea interinstituţională;
– primeşte şi înregistrează cererile persoanelor care solicită, în scris, informaţii de interes public;
– redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori
a respingerii solicitării, în condiţiile legii;
– transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta, în
cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele Consiliului Judeţean Călăraşi;
– ţine evidenţa cererilor adresate în scris privind informaţiile de interes public și urmărește soluționarea
acestora în termenul legal;
– asigură asistenţă pentru întocmirea documentaţiei prin care cetăţenii solicită eliberarea unor documente,
autorizaţii, certificate sau alte tipuri de acte oficiale;
– îndrumă cetăţenii către instituţiile care au în competenţă rezolvarea problemelor ridicate;
– furnizează informaţii asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, informaţii economice,
fiscale, legate de privatizare etc.;
– primeşte sugestii, reclamaţii, plângeri, direcţionându-le către compartimentele vizate şi urmăreşte
transmiterea răspunsurilor în timp util;
– furnizează informaţii de larg interes cetăţenesc (acte normative, evenimente importante pentru comunicate,
modul de acces la alte tipuri de servicii publice, etc.);
– oferă cetăţenilor informaţii de orientare juridică, colaborând dacă este necesar cu compartimentul de
specialitate al consiliului judeţean;
– participă la activităţile de organizare a schimburilor de experienţă cu organismele administraţiei de stat;
– furnizează date privind modul de obţinere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
conform legii;
– furnizează date cu privire la conţinutul documentaţiei ce stă la baza obţinerii autorizaţiei de construire
conform legii;
– ţine evidenţa chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a
– materialelor solicitate;
– întocmeşte raportul de activitate privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu
prevederile legale;
– asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare, la compartimentele de resort a petiţiilor
cetăţenilor, precum şi a propunerilor formulate de aceştia şi ia măsuri pentru expedierea la timp a răspunsurilor,
cu încadrarea în prevederile legale;
– întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor şi îl înaintează, spre
analiză, conducerii Consiliului Judeţean Călăraşi;
– organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul judeţului
comunicând rezolvarea problemelor ridicate ;
– asigură participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice conform prevederilor legale
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative
supuse dezbaterii publice conform legii;
– asigură cadrul organizatoric desfăşurării în bune condiţii a participării cetăţenilor la şedinţele publice
conform prevederilor legale privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– întocmeşte, anual, raportul privind transparenţa decizională şi se ocupă de publicarea acestuia în mijloacele
de informare publică;
– asigură convocarea lunară a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe comisii de lucru;
– asigură convocarea trimestrială şi anuală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru
desfăşurarea şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;
– execută lucrările de secretariat, necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor atât ale membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, cât şi ale comisiilor de lucru;- asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor
cetăţenilor către comisiile de lucru şi urmăreşte soluţionarea în termen a problemelor ridicate;
– asigură cadrul organizatoric pentru consultări ale comisiei de coordonare, cu membrii comunităţii locale şi
organizaţiile neguvernamentale, situaţii de urgenţă şi petiţii;
– asigură cadrul organizatoric pentru primirea în audienţă a cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor de
natură socială, profesională şi drepturile omului;
– asigură corespondenţa cu unităţile de poliţie şi alte instituţii publice care au atribuţii de sprijin al
persoanelor aflate în situaţii de risc ori cu comportamente inadecvate (penitenciare, Direcţia de Sănătate
Publică, organizaţii neguvernamentale, Inspectoratul Şcolar Judeţean, primării, etc.);
– elaborează informări, rapoarte şi proiecte de hotărâri ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, în
vederea evaluării şi monitorizării trimestriale şi anuale;
– informează cetăţenii despre activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
– redactează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
– asigură evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
– asigură cadrul organizatoric pentru conferinţele de presă ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
– colaborează cu factorii implicaţi în mass-media pentru o bună informare a cetăţenilor asupra activităţii
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
– asigură publicarea, în mass-media, a unui extras din Planul strategic anual aprobat de autoritatea teritorială
de ordine publică, după ce a fost prezentat în şedinţa Consiliului Judeţean Călăraşi;
– acordă fără discriminare, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
– colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ pentru o reciprocă informare în
domeniu;
– informează operativ despre luările de poziţii în presă, radio sau televiziune, ori pe alte căi, ale unor
organizaţii, organisme, grupuri de persoane sau persoane faţă de activitatea consiliului judeţean;
– face cunoscută poziţia consiliului judeţean faţă de problematica vieţii economice, sociale, culturale din
judeţ, precum şi faţă de evenimentele interne şi internaţionale;
– asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea consiliului judeţean prezintă un interes public imediat,
difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;
– asigură evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea mass-media.

– înregistrează corespondența primită și o repartizează, potrivit rezoluției conducătorului instituției;
– urmăreşte soluționarea corespondenței instituției, în termen legal;
– expediază corespondenţa;
– ridică zilnic, de la poştă corespondenţa;
– întocmeşte nomenclatorul dosarelor, precum şi lista cu informaţiile, datele şi documentele ce constituie
secrete de stat;
– păstrează arhiva şi ia măsuri cu privire la selecţionarea şi conservarea acestora, asigurând predarea ei, în
termen, la arhivele statului;
– asigură folosirea documentelor şi eliberează copii sau extrase de pe documentele pe care le deţine, în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
– predă corespondenţa consiliului judeţean, la poştă;
– predă corespondenţa către consilierii judeţeni şi instituţiile subordonate;
– gestionează arhiva consiliului judeţean şi eliberează copii de pe documentele arhivate;
– asigură informarea compartimentelor, la cerere, asupra noutăţilor editoriale şi gestionează publicaţiile, prin
bibliotecă;
– dactilografiază documente şi acte administrative;
– ţine evidenţa corespondenţei intrate în direcţie şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termen;
– asigură secretariatul secretarului judeţului şi directorului direcţiei;
– asigură zilnic deplasarea secretarului județului și a personalului din Direcția juridică și administrație publică
cu autoturismul din patrimoniul județului, la solicitarea acestora, potrivit agendei de lucru.

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

603
Live
visitors
1807
Visitors
Today
199728
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings