Direcția de Dezvoltare Regională și Relații Externe
- Regulament de organizare și funcționare -

– Revizuieşte, evaluează si propune recomandari pentru simplificarea, modernizarea si imbunatatirea
interfetei serviciilor publice la nivelul furnizarii (monitorizare, evaluare impact si propuneri actualizare a
Strategiei judetene privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitate publica a judetului Calarasi
2007 – 2013);
– Monitorizează, evaluează impactul si formulează propuneri pentru actualizarea Planului de Dezvoltare a
judetului Calarasi;
– Coordonează activitatea de elaborare a documentelor programatice si strategice la nivel judetean : Planul de
Dezvoltare al judetului Calarasi pentru perioada 2014 – 2020, Strategia judeteana privind serviciile comunitare
de utilitate publica pentru perioada 2014 – 2020, P.J.G.D.;
– Coordonează activitatea de implementare a proiectelor finanțate din surse atrase;
– Coordonează activitatea de consultanță acordată primăriilor în vederea realizării proiectelor de dezvoltare
locală;
– Coordonează activitatea de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern la nivelul Consiliului
Judetean Calarasi;
– Identifică sursele de finantare si programele specifice, in vederea elaborarii proiectelor ce vizeaza realizarea
obiectivelor si masurilor propuse in cele doua documente programatice;
– Propune si coordonează implementarea de strategii de comunicare si management la nivel intra si
interinstitutional;
– Participă la activitatea programatică la nivel judeţean si regional, ca membru in grupurile de lucru constituite
la nivel judeţean sau coordonate de A.D.R. SUD Muntenia;
– Coordonează activităţi de însuşire a bunelor practici şi transfer de cunoştinţe la nivelul instituţiilor române si
structurilor Uniunii Europene;
– Identifică arii care ar putea beneficia de asistentă externă privind reforma administratiei publice, precum si a
proiectelor corespunzatoare;
– Proiectează cadre de monitorizare continua si control al calitatii activitatilor privind reforma administratiei
publice;
– Elaborează rapoarte privind activitatile cheie ale reformei administratiei publice;
– Coordonează activităţi, proiecte, programe, în funcţie de obiectivele pe care le are de atins;
– Susţine prezentări publice privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană, precum şi a altor
domenii de activitate în legatură cu realizarea obiectivelor stabilite în cadrul instituţiei, asumându-şi rolul de
purtător de cuvânt;
– Evaluează impactul măsurilor ce se dispun de către conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Asigură în domeniul său de activitate aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului
României, a ordinelor si instrucţiunilor emise de autorităţile administraţiei centrale;- Asigură ducerea la îndeplinire în termenele stabilite a prevederilor hotărârilor Consiliului Judeţean şi
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi din domeniul său de activitate;
– Elaborează rapoarte de specialitate în vederea promovării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean
Călăraşi, ce sunt necesare derulării activităţiilor Direcţiei;
– Întocmeşte referate de specialitate pentru emiterea de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean
Călăraşi;
– Elaborează rapoarte/documentaţii/analize/note justificative etc. solicitate de către conducerea Consiliului
Judeţean;
– Participă la întocmirea cererilor de finantare, documentatiilor de specialitate, caietelor de sarcini etc., necesare
în vederea promovării de proiecte cu finanţare din fonduri externe si guvernamentale;
– Participă la verificarea şi aprobarea documentelor tehnice ale proiectelor – cereri de finanţare, SF, PT, DDE
(realizate de către Aparatul de Specialitate al Consiliului Judeţean sau de către consultanţi externi), cu
respectarea documentaţiei de finanţare;
– Revizuieşte, evaluaează şi propune recomandări în scopul simplificării, modernizării şi îmbunatăţirii
modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii;
– Elaborează şi propune strategii de comunicare şi management la nivel intra şi interinstituţional;
– Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Călăraşi, atributii ce au un nivel
de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public. 

– este responsabil pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală provenite
din gospodăriile crescătorilor individuali de animale;
– are obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea activităţii de neutralizare cu o unitate de
ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare;
– anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta
cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora, la sesizarea primarilor;
– întocmeşte un centralizator al registrelor, întocmite de aparatul de specialitate al primarilor, pentru evidenţa
transporturilor, a categoriilor şi cantităţilor de subproduse de origine animală trimise către unităţile de
neutralizare;
– face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea stabilirii, prin Hotărâre de Guvern, a
plafonului de cheltuieli aferent activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a subproduselor de
origine animală de către consiliile judeţene
– urmăreşte ca în localităţile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor să fie
permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind
protecţia mediului, şi să fie organizată de către primarii pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul
animalelor;
– este responsabil pentru utilizarea resurselor financiare alocate prin Hotărâre de Guvern pentru acoperirea
cheltuielilor aferente activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a subproduselor de origine
animală;
– urmăreşte asigurarea, de către primari, a strângerii şi distrugerii cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate
de unităţile de ecarisaj, a organizării acţiunilor de strângere a câinilor fără stăpân şi asigurării aplicării în acest
scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internaţionale, a amenajării şi întreţinerii locurilor de
depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare.
– sesizează persoanele împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi de Ministerul Mediului să aplice sancţiuni când constată următoarele fapte care constituie
contravenţii:
a) neanunţarea de către crescătorii de animale în termenul de 24 de ore decesul animalelor a medicului
veterinar de liberă practică şi a primarilor;
b) neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploataţii, până la ridicarea
de către unitatea de ecarisare, în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea
mediului;
c) neridicarea subproduselor de origine animală;
d) neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu
prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;
e) neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine
animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori în
unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală;
f) transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor
sanitar-veterinare şi de mediu;
g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele
organizate şi autorizate în acest scop;h) neorganizarea de către primari a locurilor special amenajate pentru îngroparea cadavrelor în locuri
special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia
mediului;

– Realizează baza de date privind proiectele în desfăşurare şi proiectele propuse spre finanţare la nivel judeţean,
în care sunt implicate administraţiile publice locale şi cea judeţeană;
– Monitorizează proiectele realizate, ulterior implementării acestora, în scopul determinării eficienţei acestora,
atât sub aspect funcţional şi social, cât şi din punct de vedere financiar;
– Asigură consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din diferite surse de finanțare a
unităților administrativ teritoriale.
– Asigură legătura cu administrația publică centrală în vederea implementării proiectelor cu sursă de finanțare
nețională, precum și pentru atragerea de noi finanțări de la bugetul de stat.
– Colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
precum si cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni;
– Asigură iniţierea si menţinerea unor relaţii de colaborare cu diferite organizaţii europene (Adunarea Regiunilor
Europei, Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime, Congresul Puterilor Locale si Regionale ale Europei,
Adunarea Regiunilor Europene Frontaliere, etc.) care vizează dezvoltarea cooperării inter-statale si interregionale;
– Stabileşte contacte cu ambasadele României, precum şi cu ambasadele străine din Bucureşti pentru
identificarea domeniilor de interes comun şi promovarea proiectelor prioritare pentru judeţ;
– Identifică potenţialii parteneri – locali, naţionali si internaţionali – si colaborează cu aceştia în vederea
elaborării proiectelor de interes comun;
– Asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români si între aceştia si partenerii străini;
– Reprezintă interesele judeţului Călăraşi in relaţia cu parteneri naţionali şi internaţionali, precum şi cu
instituţiile ce finanţează programe de dezvoltare socio-economică;
– Asigură iniţierea si menţinerea cooperării regionale şi inter-regionale prin realizarea de înfrăţiri şi parteneriate
între Consiliul Judeţean Călăraşi şi regiuni din întreaga Europă;
– Cooperează cu instituţii şi organizaţii de nivel naţional, regional, judeţean, local, precum şi cu organizaţii şi
instituţii din străinătate pe teme de interes reciproc;
– Asigură organizarea de simpozioane si conferinţe legate de activitatea desfăşurata de Consiliul Judeţean
Călăraşi în domeniul cooperării internaţionale si participa la astfel de manifestări desfăşurate în ţară sau
străinătate;
– Asigură promovarea, organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor, şedinţelor si colocviilor în domeniu, în
colaborare cu diverse instituţii din ţară si străinătate;
– Participă la organizarea de reuniuni la nivelul judeţului între diversele structuri asociative şi reprezentanţi ai
Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe;
– Întocmeşte şi actualizează baza de date referitoare la regiunile înfrăţite şi a celor cu care colaborează Consiliul
Judeţean Călăraşi;
– Iniţiază şi asigură dezvoltarea relaţiilor de parteneriat transfrontaliere şi asigură buna comunicare cu
instituţiile şi partenerii Districtelor riverane Dunării din Bulgaria.
– Întocmeşte şi actualizează graficul invitaţiilor referitoare la convenţiile, conferinţele, seminariile desfăşurate în
ţară sau străinătate;
– Asigură traducerea materialelor primite din străinătate, precum şi a celor transmise;
– Asigură traducerea în şi din limbi străine pe durata acţiunilor/ manifestărilor din ţară şi din străinătate,
stabilind legături cu delegaţii străini;
– Contribuie la realizarea programului de imagine, prin elaborarea şi difuzarea de materiale promoţionale, care
promovează intern şi extern judeţul si Consiliul Judeţean;
– Coordonează la nivel judeţean activitatea turistică;
– Sprijină activitatea turistică la nivelul operatorului de turism;
– Identifică şi transmite informaţiile privind sursele de finanţare active adresate domeniului turistic;
– Actualizează în permanenţă baza de date a operatorilor şi a obiectivelor turistice;
– Promovează pe plan intern şi internaţional resursele turistice zonale în vederea valorificării lor superioare;
– Promovează proiecte turistice de interes judeţean şi transfrontalier;
– Coordonează şi asigură implementarea programelor de dezvoltare locală;
– Coordonează buna desfăşurare a Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
– Elaborează rapoartele periodice privind activitatea compartimentului.

– Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Călăraşi strategia, planul şi programele de
dezvoltare judeţeană elaborate in parteneriat cu autorităţile publice locale, reprezentanţii judeţeni ai autorităţilor centrale si partenerii economici şi sociali. Colaborează cu celelalte Direcţii ale Consiliului în elaborarea acestor
documente;
– Elaborează documente suport pentru planificare şi documente pentru implementarea programelor şi planurilor
judeţene;
– Revizuieşte periodic planurile şi programele de dezvoltare judeţeană;
– Pregăteşte studii, analize şi recomandări la cererea Consiliului judeţean, a Instituţiei Prefectului şi ministerelor
privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare judeţeană;
– Facilitează şi coordonează structuri de parteneriat sau asociative destinate planificării strategice, precum si
identificării şi implementării de proiecte prioritare pentru judeţul Călăraşi care sunt finanţate din fonduri
naţionale, europene sau din alte surse;
– Participă activ în structurile parteneriale stabilite la nivel judeţean, regional, inter-regional sau naţional, în
comitetele, sub-comitetele şi în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea strategiilor, planurilor şi
programelor de dezvoltare locală, regională, naţională şi transfrontalieră;
– Promovează cooperarea interjudeţeană în scopul implementării Planului de Dezvoltare Regională şi a
proiectelor cu impact regional;
– Asigură realizarea portofoliului de proiecte al judeţului, ce sunt promovate pentru finanţare din fonduri
proprii, naţionale, europene sau din alte surse. În acest proces cooperează cu celelalte Direcţii ale Consiliului,
precum şi cu parteneri locali, judeţeni, regionali, naţionali şi internaţionali;
– Acordă asistenta tehnică de specialitate în vederea elaborării unor strategii si planuri de dezvoltare locale, la
solicitarea autorităţilor publice locale din judeţ;
– Realizează şi asigură mediatizarea/publicitatea la nivel regional, judeţean şi local a programelor şi proiectelor
de dezvoltare judeţeană;
– Propune şi înaintează spre avizare Consiliului Judeţean Călăraşi convenţii, acorduri şi protocoale, precum şi
alte documente similare încheiate cu terţii în domeniul specific de activitate;
– Monitorizează buna implementare a Programului de distribuire a pachetului lapte-corn către copii cuprinşi in
învăţământul pre-şcolar si şcolar din judeţul Călăraşi, precum si a Programului de distribuire a fructelor
proaspete (măr), inclusiv a masurilor adiacente acestui program
– Monitorizează buna implementare a Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, precum şi
implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe;
– Elaborează rapoartele periodice privind activitatea compartimentului.

– Elaborează şi actualizează anual strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice, precum şi planurile de implementare aferente acesteia;
– Fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora;
– Pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a
strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă
autorităţilor administraţiei publice locale spre aprobare;
– Asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor
pentru investiţii;
– Monitorizează proiectele componente Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) şi întocmeşte
raport de monitorizare anual;
– Monitorizează implementarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM), Planului
Regional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PRAM) şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia
Mediului (PNAPM);
– Prezintă conducerii instituţiei prevederile Raportului anual de Monitorizare a Programului Integrat de
Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi;
– Pregătesc şi transmit rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare,
precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz.

– Iniţiază si pregăteşte documentaţia de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvoltării
economice şi sociale locale şi judeţene împreună cu celelalte compartimente din cadrul direcției și Direcţii din
cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Elaborează cereri de finanţare în vederea accesării programelor cu finanţare naţională sau externă pentru
proiecte în care Consiliul Judeţean Călăraşi este beneficiar principal;- Colaborează cu parteneri interni sau externi pentru elaborarea cererilor de finanţare pentru proiecte în care
Consiliul Judeţean Călăraşi este propus în calitate de partener;
– Transmite cererile de finanţare spre aprobare, după caz, Organismelor Intermediare, Autorităţilor de
Management sau altor organisme ce asigură managementul diverselor programe de finanţare interne şi externe;
– Identifică şi diseminează informaţiile cu privire la programele de finanţare si alcătuieşte baza de date privind
finanţatorii;
– Identifică potenţialii parteneri locali, naţionali şi internaţionali şi colaborează cu aceştia în vederea elaborării
proiectelor de interes comun;
– Acordă asistenta tehnică de specialitate în vederea accesării programelor cu finanţare internă şi externă la
solicitarea autorităţilor publice locale din judeţ;
– Sprijină Compartimentul Dezvoltare Regională, Relații Externe și Promovarea Turismului în activitatea de
realizare a bazei de date privind proiectele în desfăşurare şi proiectele propuse spre finanţare de UAT la nivel
judeţean, precum și în acordarea consultanței acestora.
– Asigură managementul tehnic şi financiar, în cooperare cu celelalte Direcţii din cadrul Consiliului, precum şi
cu organizaţiile partenere de proiect, pentru implementarea proiectelor Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Evidenţiază stadiul, dificultăţile de implementare precum şi impactul proiectelor de dezvoltare judeţeană şi
regională şi propune măsuri de îmbunătăţire;
– Coordoneaza si gestionează proiecte ale Consiliului Judetean Calarasi;
– Colaboreaza cu directiile Consiliului Judetean in vederea realizarii proiectelor de interes judetean;
– Asigură cooperarea cu Autoritatile de Management, Autoritatile de Control si Audit Financiar, Autoritatile de
Monitorizare ale Programelor Operationale, precum si alte organisme implicate in finantarea proiectelor;
– Asigură colaborarea cu factori interesati in promovarea şi implementarea proiectelor la nivel judeţean şi
coordoneaza activitatea partenerilor implicaţi în proiectele derulate de Consiliul Judeţean;
– Verifică şi aprobă documentele proiectelor – SF, PT, DDE – realizate cu respectarea documentatiei de
finanţare;
– Asigură realizarea bazei de date privind proiectele aflate in diverse stadii de evaluare sau implementare,
monitorizand lunar situaţia acestora;
– Colaborează la pregătirea dosarelor de licitaţie pentru contractele de servicii, bunuri şi lucrări prevăzute în
proiectele de investiţii;
– Asigură managementul tehnic şi financiar pe toată perioada de implementare a proiectelor prin acţiuni de
monitorizare şi certificare a evoluţiei acestora;
– Asigura consultarea si implicarea cetatenilor în implementarea proiectelor;
– Participă la diferite întâlniri, seminarii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul
îmbogăţirii cunoştinţelor legate de utilizarea Fondurilor structurale pentru finanţarea proiectelor de investiţii;
– Asigură transparenţa în privinţa utilizării fondurilor şi a unei politici deschise de informare pentru toţi cei
interesaţi;
– Indeplineste potrivit legii, orice alte atributii incredintate de Consiliul Judetean, Presedintele si Vicepresedintii
acestuia, comisiile pe domenii de specialitate, precum si cele rezultate din legi si acte normative. 

Luni – Joi : 8:00–16:30

Vineri : 08:00-14:00

600
Live
visitors
1329
Visitors
Today
199250
Total
Visitors

INFORMARE

Bine ați venit pe siteul Consiliului Județean Călărași!

Ne pare foarte bine că ați decis să ne vizitați! Vrem să vă informăm că site-ul nostru www.calarasi.ro este încă în construcție și nu este finalizat în totalitate. Lucrăm din greu pentru a aduce îmbunătățiri și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

În timp ce navigați pe site, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, datele de pe vechiul nostru site nu au fost migrate în totalitate. Cu toate acestea, echipa noastră depune toate eforturile pentru a asigura că informațiile esențiale sunt disponibile și că experiența dvs. de navigare este cât mai plăcută.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestei perioade de tranziție. Dacă aveți întrebări sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a vă oferi suportul necesar.

Cu stimă,

Echipa Consiliului Județean Călărași

This will close in 30 seconds

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și reclamele, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de rețele sociale, de publicitate și de analiză. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Despre cookies-uri
Acest site folosește cookie-uri – fișiere text mici care sunt plasate pe computerul dumneavoastră pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună utilizatorului.
În general, cookie-urile sunt folosite pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații pentru lucruri precum coșurile de cumpărături și pentru a furniza date de urmărire anonimizate aplicațiilor terțe, cum ar fi Google Analytics. Cookie-urile există în general pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Cu toate acestea, este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile pe acest site și pe altele. Cel mai eficient mod de a face acest lucru este să dezactivați cookie-urile din browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea de ajutor a browserului dvs.Pot fi colectate, stocate și utilizate și următoarele tipuri de informații personale:• informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; • informații despre vizitele și utilizarea acestui site web, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe siteul web; Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Cookies necesare (toți vizitatorii site-ului) PHPSESSID: Pentru a vă identifica sesiunea unică pe site. Cookies necesare (suplimentare, conexate clienților) wp-auth: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_logged_in_{hash}: Folosit de WordPress pentru autentificarea utilizatorilor autentificați, autentificarea parolei și verificarea utilizatorilor. wordpress_test_cookie Folosit de WordPress pentru a se asigura că cookie-urile funcționează corect. wp-settings-[UID]: WordPress setează câteva cookie-uri wp-settings- [UID]. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. wp-settings-[UID]:WordPress setează, de asemenea, câteva setări wp- {time} – [UID] cookie-uri. Numărul de la sfârșit este ID-ul dvs. de utilizator individual din tabelul bazei de date a utilizatorilor. Acesta este utilizat pentru a vă personaliza vizualizarea interfeței de administrare și, eventual, și a interfeței site-ului principal. GoogleAnalytcs – utilizat pentru monitorizarea tipurilor de utilizatori care accesează siteul nostru, zona geografica etc. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați / să acceptați cookie-uri – de exemplu: • în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”; • în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și • în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”. Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu: • În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 ); • În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și • în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Conținut încorporat Paginile de pe acest site pot include conținut încorporat, cum ar fi videoclipuri YouTube, de exemplu. Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum ai vizita celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora urmăriri terțe suplimentare și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web. Mai jos puteți găsi o listă a serviciilor pe care le folosim: YOUTUBE Folosim videoclipuri YouTube încorporate pe site-ul nostru. YouTube are propriile politici privind cookie-urile și confidențialitatea asupra cărora nu avem control. Nu există nicio instalare de cookie-uri de pe YouTube și IP-ul dvs. nu este trimis către un server YouTube până când nu sunteți de acord. Consultați politica lor de confidențialitate : Politica de confidențialitate YouTube. Perioada de stocare a datelor Dacă vă înregistrați pe site-ul nostru, stocăm și informațiile personale pe care le furnizați în profilul dvs. de utilizator. Puteți vedea, edita sau șterge informațiile dvs. personale în orice moment (cu excepția modificării numelui de utilizator). Administratorii de site-uri web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații. Datele din documentele publice de proiect se vor prezenta numai agregate, rezultatele urmând a fi disponibile pentru o perioadă conform proiectului. Măsuri de securitate Folosim protocolul SSL / HTTPS pe întreg site-ul nostru. Aceasta criptează comunicațiile utilizatorilor noștri cu serverele, astfel încât informațiile personale de identificare să nu fie capturate / deturnate de terți fără autorizare. Nota-de-informare-privind-securitatea-datelor-cu-caracter-personal-din-cadrul-consiliului-judetean-calarasi 
Save settings
Cookies settings